REGULAMIN

PŁYWALNI KRYTEJ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

 1. PŁYWALNIA AM JEST OTWARTA:
      - W DNI POWSZEDNIE:    OD GODZ. 615 DO GODZ. 2110

      - W SOBOTY:                   OD GODZ. 700 DO GODZ. 2110

      - W NIEDZIELE:               OD GODZ. 745 DO GODZ. 2110

      WEJŚCIA REKREACYJNE (BILETY/KARNETY) ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE  Z  HARMONOGRAMEM WSTĘPU WYWIESZONYM W SZATNI PŁYWALNI.

 1. BEZ OPIEKI INSTRUKTORA Z PŁYWALNI MOGĄ KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE    OSOBY UMIEJĄCE PŁYWAĆ. DZIECI DO LAT 7 UMIEJĄCE PŁYWAĆ            MOGĄ KORZYSTAĆ
  Z PŁYWALNI WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ DOROSŁYCH
 2. OSOBY DOROSŁE I DZIECI NIEUMIEJĄCE PŁYWAĆ MOGĄ KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE
  Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH – NAUKA PŁYWANIA.
 3. OSOBY WCHODZĄCE NA PŁYWALNIĘ ZOBOWIĄZANE SĄ DO:
      - OKAZANIA PRACOWNIKOWI PŁYWALNI PEŁNIĄCEMU DYŻUR W SZATNI WAŻNEGO                BILETU/KARNETU WSTĘPU,
- POZOSTAWIENIA W SZATNI ODZIEŻY WIERZCHNIEJ I OBUWIA ZAPAKOWANEGO WE      WŁASNY WOREK FOLIOWY.

 1. OSOBY TOWARZYSZĄCE MOGĄ KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE Z BALKONU WIDOKOWEGO. ZAKAZUJE SIĘ WCHODZENIA DO PRZEBIERALNI I NA TEREN BASENU.
 2. ZA PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE NIEZDEPONOWANE W SEJFIE SZATNI GŁÓWNEJ, PŁYWALNIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.
 3. ZA ODZIEŻ OSOBISTĄ ORAZ RZECZY POZOSTAWIONE W SZAFCE UBRANIOWEJ, PŁYWALNIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.
 4. ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ:
      - TYLKO NA WYNAJĘTYCH PRZEZ ORGANIZATORÓW DO TEGO CELU TORACH       WODNYCH,

      - POD NADZOREM I OPIEKĄ INSTRUKTORÓW I RATOWNIKÓW WOPR, KTÓRZY       PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO OSÓB W NICH      UCZESTNICZĄCYCH.

 1. KORZYSTAJĄCY Z PŁYWALNI, GOŚCIE ORAZ INSTRUKTORZY PROWADZĄCY ZAJĘCIA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH SĄ ZOBOWIĄZANI DO BEZWZGLĘDNEGO PODPORZĄDKOWANIA SIĘ ZALECENIOM RATOWNIKA PEŁNIĄCEGO DYŻUR NA PŁYWALNI POD GROŹBĄ USUNIĘCIA Z OBIEKTU BEZ ZWROTU KOSZTÓW ZAKUPU BILETU/KARNETU.
 2. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ W GRUPACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 15 OSÓB NA JEDNEGO INSTRUKTORA UPRAWNIONEGO DO PROWADZENIA ZAJĘĆ
  A NA JEDNYM TORZE NIE MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ WIĘCEJ NIŻ 8 OSÓB.
 3. PROWADZĄCY ZAJĘCIA ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA GRUPY Z NINIEJSZYM REGULAMINEM.
 4. GRUPY ZORGANIZOWANE, POSIADAJĄCE INSTRUKTORA NAUKI PŁYWANIA, MOGĄ WCHODZIĆ NA PŁYWALNIĘ TYLKO POD OPIEKĄ TEGO INSTRUKTORA.
 5. NA PŁYWALNI OBOWIĄZUJE ZACHOWANIE NALEŻYTEGO PORZĄDKU, CZYSTOŚCI
  I SPOKOJU ORAZ BEZWZGLĘDNE PODPORZĄDKOWANIE SIĘ DECYZJOM PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA I RATOWNIKA.
 6. KORZYSTAJĄCY Z PŁYWALNI ZOBOWIAZNY JEST DO POSIADANIA STROJU KĄPIELOWEGO (MĘŻCZYŹNI SPODENKI BEZ KIESZENI, PRZYLEGAJĄCE DO CIAŁA) ORAZ CZEPKA I OBUWIA SPORTOWEGO SPECJALNIE PRZYSTOSOWANEGO DO PORUSZANIA SIĘ PO TERENIE PŁYWALNI. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE OKULARÓW PŁYWACKICH.
 7. KORZYSTAJĄCYM Z BASENU ZAKAZUJE SIĘ:
      -  PŁYWANIA W STROJU INNYM  NIŻ WYNIENIONY W PKT. 14, W SZCZEGÓLNOŚCI:             SPODENEK SPORTOWYCH, STROJÓW DO NURKOWNIA, STROJÓW POSIADAJĄCYCH IZOLACJĘ CIEPLNĄ.

      - KORZYSTANIA (BEZ DEZYNFEKCJI) Z WŁASNYCH, DODATKOWYCH AKCESORIÓW          PŁYWACKICH, NIEWYMIENIONYCH W PKT. 14, TAKICH JAK: PŁETWY, DESKI,PIŁKI ETC.

 1. OSOBY KORZYSTAJĄCE Z PŁYWALNI MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE BADANIA LEKARSKIE, ZEZWALAJĄCE NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH PŁYWACKICH.
 2. ZAKAZUJE SIĘ NA TERENIE CAŁEJ PŁYWALNI PALENIA PAPIEROSÓW ORAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH.
 3. OSOBY, KTÓRYCH STAN WSKAZUJE NA SPOŻYCIE ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH ORAZ OSOBY Z OZNAKAMI CHORÓB STANOWIĄCYCH ZAGROŻENIE DLA OTOCZENIA NIE MOGĄ PRZEBYWAĆ NA TERENIE PŁYWALNI.
 4. KLIENT, KTÓREGO STAN WSKAZUJE NA SPOŻYCIE ALKOHOLU LUB INNEGO ŚRODKA ODURZAJĄCEGO I KTÓRY NEGUJE TEN FAKT MA PRAWO PODDAĆ SIĘ NIEZWŁOCZNIE BADANIU ALKOMATEM LUB BADANIOM KRWI NA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU I ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH NA WŁASNY KOSZT. W PRZYPADKU NIE STWIERDZENIA ŻADNEJ SUBSTANCJI W ORGANIZMIE AKADEMIA MORSKA ZWRACA KOSZT ZAKUPU BILETU.
 5. KORZYSTAJĄCYM Z PŁYWALNI NIE WOLNO POWODOWAĆ SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWU OSÓB TAM PRZEBYWAJĄCYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI:
      - BIEGAĆ PO PRZEBIERALNI I TERENIE OTACZAJĄCYM NIECKĘ BASENU,

      - WCHODZIĆ DO WODY BEZ ZEZWOLENIA,

      - SKAKAĆ DO WODY BEZ ZGODY RATOWNIKA,

      - SIADAĆ NA BRZEGU BASENU,

      - WCHODZIĆ DO WODY W ZEGARKACH, BRANSOLETKACH I INNYCH PRZEDMIOTACH       MOGĄCYCH STANOWIĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA DLA INNYCH OSÓB.

      PONADTO ZABRANIA SIĘ:

      - PALIĆ PAPIEROSY, PIĆ NAPOJE ALKOHOLOWE, ŻUĆ GUMĘ, SPOŻYWAĆ POSIŁKI           NA TERENIE OTACZAJĄCYM NIECKĘ, W PRZEBIERALNI I SZATNI,

      - WNOSIĆ NA TEREN NIECKI PLECAKI, TORBY, REKLAMÓWKI ETC.

      - WCHODZIĆ NA TEREN NIECKI W STROJU INNYM NIŻ WYMIENIONY W PUNKCIE 14,

      - FOTOGRAFOWAĆ I FILMOWAĆ BEZ ZGODY KIEROWNIKA OBIEKTU.

 1. JEDNA TURA TRWA 45 MINUT. WSZYSCY UCZESTNICY DANEJ TURY WCHODZĄ DO WODY I WYCHODZĄ Z WODY NA ZNAK RATOWNIKA (GWIZDEK). PROWADZĄCY ZAJĘCIA I RATOWNIK MAJĄ OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ STAN LICZBOWY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z BASENU PRZED I PO ZAJĘCIACH.
 2. KAŻDĄ OSOBĘ KORZYSTAJĄCĄ Z BASENU OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY NAKAZ UMYCIA SIĘ POD NATRYSKIEM.
 3. NA SYGNAŁ RATOWNIKA OZNACZAJĄCY KONIEC TURY, KORZYSTAJĄCY POWINNI NIEZWŁOCZNIE OPUŚCIĆ NIECKĘ BASENU A SPRZĘT PŁYWACKI, Z KTÓREGO KORZYSTALI ZŁOŻYĆ W WYZNACZONYM MIEJSCU. OPUSZCZENIE PRZEBIERALNI POWINNO NASTĄPIĆ W CIĄGU 15 MINUT.
 4. OSOBY NISZCZĄCE SPRZĘT LUB URZĄDZENIA NALEŻĄCE DO PŁYWALNI PONOSZA ODPOWIEDZIALNOŚC ZA WYRZĄDZONA SZKODĘ.
 5. OSOBY KORZYSTAJĄCE Z PŁYWALNI SĄ ZOBOWIĄZANE DO BEZWZGLĘDNEGO PODPORZĄDKOWANIA SIĘ POLECENIOM OBSŁUGI I RATOWNIKA SPRAWUJĄCEGO NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM NINIEJSZEGO REGULAMINU.
 6. W PRZYPADKU STWIERDZENIA UCHYBIEŃ W PRZESTRZEGANIU NINIEJSZEGO REGULAMINU, RATOWNIK ZA ZGODĄ KIEROWNIKA PŁYWALNI MA PRAWO ZAKAZAĆ DALSZEGO KORZYSTANIA Z PŁYWALNI BEZ ZWROTU KOSZTÓW WSTĘPU.
 7. SKARGI I WNIOSKI SĄ PRZYJMOWANIE PRZEZ KIEROWNIKA PŁYWALNI
  W PONIEDZIAŁKI OD GODZ. 1200 DO GODZ 1400.