Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.09 listopada 2015 r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015, poz. 2016).
Na podstawie sprawozdania z dn 24 września 2018 r. z badań wody,  informujemy o przekroczeniu dopuszczalnej normy chloroformu w wodzie basenowej. W celu obniżenia poziomu chloroformu przeprowadziliśmy dodatkowe płukanie filtrów i częściową wymianę wody.  Następne badanie odbedzie się 8 października 2018 r.

Pobierz wynik badań